"Най-доброто в този съвместен проект на гражданския сектор, бизнеса и Община Лом е, че той дава възможност на фирмите, на неправителствени организации, на земеделски производители, на образователни и културни институции на територията на цялата община, да проявят икономическа активност и да реализират своите идеи“, каза по този повод кметът Пенка Пенкова.

Финансирането от 8 331 835 лв. се осигурява от шест оперативни програми. Само по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) финансовият ресурс за земеделски производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лв. По Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лв. По Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) могат да кандидатстват проекти за младежка заетост и социални услуги на обща стойност 1 486 408 лв. 977 915 лв. пък са осигурени за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Стратегията на МИГ - Лом предвижда и 195 580 лв. за мярката "Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на община Лом“.

Местната инициативна група МИГ - Лом беше учредена през 2017 г. от представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и Община Лом. Сдружението, съвместно с Община Лом, изработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и спечели финансиране за проекти в размер на 8,3 млн. лв.

За учредяването на МИГ - Лом, изработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и провеждането на информационни срещи и обучения през 2017 г. Община Лом изпълни проект, финансиран с 57 054 лв. от Програмата за развитие на селските райони.