Регистрираните безработни през месеца са 170 716, което е с 15 331 лица по-малко от май и със 102 651 лица или с 37.6% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 20 541 безработни лица, като увеличението е с 2 576 лица спрямо предходния месец, а спрямо юни 2020 г. се наблюдава спад от 5 874 лица. Други 838 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През юни 26 090 безработни лица са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 3 944 спрямо май и намаление от 10 531 спрямо същия месец на предходната година. Други 394 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

69.0% от започналите работа през юни са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,7%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 14,1%, търговията – 14,1%, държавното управление – 11,2%, строителството – 5,0%, селското, горското и рибното стопанство – 4,7%, административните и спомагателните дейности 3.8%, и др.

8 086 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 3 330 по програми и мерки за заетост и 4 756 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 30 хил. лица, като само през юни са сключени трудови договори с нови 2 244 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца близо 80 000 заети получиха своите финансови стимули от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юни средства на над 57 300 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 19 628 или с 2 314 (13.4%) повече от предходния месец и с 393 (2.0%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.9%), следват хотелиерство и ресторантьорство (23.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.2%), административните и спомагателните дейности (6.8%), държавното управление (5.9%) и строителство (4.2%).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; чистачи и помощници; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.