В поканата е уточнено, че след проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за допълнително финансиране са:

Максимален размер на дълга - до 4 000 000 (до четири милиона);

Валута на дълга - лева;

Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд "ФЛАГ" и Управляващата банка;

Погасителната схема ще бъдат изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е усвояване до м. октомври 2017 г., погашение до м. октомври 2027 г.

Срок на погасяване - до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;

Общественото обсъждане ще се проведе в Конферентната зала на Община Враца на 30 август (сряда) 2017 г. от 17:00 часа. При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 4 септември (понеделник).

Кметът на Враца кани местната общност на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца“!