Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

С тях ще се компенсират 1931 педагогически специалисти и 660 души от непедагогически персонал в общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Финансирането e за сметка на разходите за национални програми, планирани по бюджета на МОН.