Към края на месец декември 2023 г. в семействата на роднини и близки са отглеждани 4055 деца, а в приемни семейства – 1515. В социалните услуги за резидентна грижа към края на м.г. заетостта е била 3002 места, като най-много деца и младежи са били в центрове за настаняване от семеен тип – 2752. В кризисни центрове са живели 119 деца, а в преходни жилища – 131.

През 2023 г. е започнала работа по нови 3570 случая за превенция на изоставянето. Приключили са 3442 случая, от които успешно – 2706.

Мярка за закрила се предприема едва след внимателно проучване на всеки постъпил сигнал за дете в риск, като тя е насочена изцяло към защита на интересите и правата му. Данните от дейността на социалните работници доказват, че приоритетно усилията са насочени към отглеждане на децата в семейна среда.

Всяко действие на социалните работници е подчинено на гарантиране правото на детето да се отглежда от родното си семейство чрез оказване на подкрепа за преодоляване на възникналата ситуация, като се използват и ресурсите в общността. Настаняване на дете по реда на Закона за закрила на детето се прави само в случаите, когато са изчерпани всички възможности за подкрепа на семейството и е налице непосредствен риск за детето. В тези случаи първо се проучват роднини и близки. Целта е детето да се отглежда от разширеното семейство или от хора, с които е създало емоционална връзка. Ако няма такива, едва тогава детето се настанява в подходящо приемно семейство или в социална услуга.

Всяко настаняване с административна заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ задължително се разглежда и потвърждава от съда. Причините за настаняване дете извън семейството са комплексни. Те са свързани най-вече с това, че родителите не разпознават или пренебрегват потребностите на децата си, поставят ги в риск, упражняват насилие, не осигуряват сигурна и защитена среда за развитие на децата.

След извеждане на детето от семейството активната работа с родителите продължава. Тя е насочена към повишаване на родителския им капацитет и осигуряване подкрепа на създаване на необходимите условия, гарантиращи, че в бъдеще детето ще получава у дома добра грижа и възможност за правилно развитие. Крайната цел на социалната работа по всеки случай е да бъдат преодолени причините за извеждането и детето да бъде реинтегрирано в своето биологично семейство.