Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 г., не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено за участие като застъпник и в двата вида избори от една и съща партия или коалиция с регистрирани кандидатски листи и в изборите за членове на Европейския парламент (ЕП) от България, и в изборите за народни представители. Едно и също лице може да бъде регистрирано в повече от един район като застъпник на една и съща кандидатска листа в изборите за членове на ЕП от България. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат, както и декларация от лицата. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец.

Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от ЦИК .


Източник: novini.bg