Български пощи имат задачата да осигурят комплексно обслужване в малките населени места, в които централната, областната и местната администрация не разполагат с достатъчен брой офиси или изобщо нямат представителство.

Първоначалните инвестиции и подобрения в ИКТ инфраструктурата на "Български пощи" предвиждат оборудване на 2000 работни места със съответното хардуерно оборудване, както и със софтуер с високо ниво на киберзащита.

Освен това правителството взе решение "Български пощи" да осигурява и базови телемедицински услуги от разстояние. Услугите, които ще могат да бъдат ползвани, са включени в пакета дейности на общопрактикуващите лекари.

Те включват консултиране от разстояние по нововъзникнал или съществуващ здравен проблем, както и чрез апаратура за теледиагностика и телемониторинг, регистрираща различни жизнени показатели, за консултиране на пациенти с хронични заболявания. Български пощи имат и задачата да подпомагат технически пациентите при използването на апаратурата за медицинска теледиагностика и телемониторинг.


Източник: news.bg