Основна част от сигналите са подадени от жители на ж.к. „Дъбника“. В тази връзка в периода 17-19 август са извършени 7 измервания в пет различни точки на жилищния комплекс, в различни часове от денонощието, включително късно вечер и рано сутрин. За целта е използвана преносима апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух, която измерва концентрациите по 26 показателя.

Регистрираните стойности по наблюдаваните показатели не показват превишения над пределно допустимите норми.

Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ЖП гара Враца през посочения период също не показват превишения на измерваните показатели.

В районите където има подавани сигнали за неприятни миризми няма предприятия, източници на организирани или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух.