По думите на съдия Раденкова общо свършените дела през миналата година са 738, като 78,73% от тях са приключили в срок до три месеца. За тази година висящи са останали 117, а сред причините са, че преписките не са окомплектовани, жалбите са подавани директно в съда, без да се спазва изискването на Административно-процесуалния кодекс и др.

Председателят отбеляза още, че продължава да е нисък броят на отменените съдебни актове от Върховния административен съд. За годината потвърдените са 114, а отменени изцяло или частично - 45 съдебни акта.

Днес Административен съд Враца отбелязва 17 години правораздавателна дейност.