Проектът предвижда извършване на основен ремонт на първия и втория етаж на читалищната сграда, която се намира на ул. "Просвета" №2. Ремонтът включва подмяна на подовата настилка на репетиционната зала на първия етаж и на помещенията на втория етаж, където са разположени канцеларии и книгохранилище с библиотека; цялостно обновяване на санитарните и обслужващи помещения на първия етаж; подмяна на вътрешната дограма; облицовка по вътрешните стени и ремонт на електрическата и ВиК-а инсталации на сградата. Прогнозната стойност на поръчката е 313 032.62 лв. без ДДС.

Подадените документи бяха отворени на публично заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите с председател юриста Михаил Димитров и членове - строителните инженери Георги Дурчов и Катя Рашкова, Валентина Георгиева - секретар на НЧ "Просвета-1925" и Иван Иванчев, икономист.

Кандидати за изпълнител на ремонта на градското читалище (по реда на подаване на документите) са "Елит Строй 6" ЕООД - Варна, "БГ Ленд Ко" ООД - София, "Елитстрой" АД - Благоевград, ДЗЗД "Попово-2017" и "ЛКС" ООД - Мездра. В ДЗЗД "Попово-2017" влизат "Теком инвест" ЕООД - Враца, едноличен собственик на капитала на което дружество е Данка Николова Монева, с адрес: гр. Мездра, ул. "Оборище" №11, и "Стройгруп-Интернешънъл" ЕООД - Костинброд с управител Любомир Костов Томов.

В присъствието на упълномощени представители на две от фирмите, участващи в процедурата и на представители на средствата за масово осведомяване комисията отвори постъпилите оферти, всяка от които съдържа ценови параметри, техническо предложение и документи за доказване на съответствие с критериите и условията за подбор на изпълнител и лично състояние на кандидатите за участие в процедурата.

Предстои комисията да се запознае с постъпилите оферти и ако бъдат констатирани пропуски в документите, удостоверяващи личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор, те могат да бъдат отстранени от кандидатите в определен от комисията срок. Едва тогава ще се извърши оценка на офертите и ще бъдат класирани участниците в процедурата, след което комисията ще направи предложение до възложителя на обществената поръчка - НЧ "Просвета-1925" - Мездра, за сключване на договор с класирания на първо място участник.