Припомняме, че в отчета за първото полугодие на 2017 г. беше отчетено, че е започнал ремонт на покрива на сградата в село Кален, определена за изграждане на приют за безстопанствени кучета като част от мерките за овладяване на тяхната популация.

В отчета за първото шестмесечие на миналата година бяха включени и предприетите от Община Мездра мерки за решаването на този проблем, които включваха: проучване и изработване на проект за изграждане на приют в Кален; подадено заявление в Областната дирекция по безопасност на храните - Враца за регистрация на животновъден обект с предназначение "Приют за безстопанствени животни"; закупени и вложени материали за изграждане на временен приемник в същия имот; закупени противопаразитни продукти; проведено обучение на служители от Общинското предприятие "Чистота" за "защита и хуманно отношение към животните"; проведена информационна и образователна кампания (отпечатани брошури); сключен договор с д-р Калина Христова за ветеринарно-медицинско обработка на безстопанствените кучета.

Наред с частично изпълнените дейности по програмата, през юли Събков отчете и доста неизпълнени, макар и вече поети ангажименти. Няма подписани нови споразумения за партньорство с Организацията за защита на животните; няма подписан договор с Фондация "Четири лапи”; няма сключени споразумения с неправителствени организации (НПО) за защита на животните.

В сегашния отчет прави впечатление, че броят на безстопанствени кучета в общината се е запазил непроменен - 185, колкото са били и в края на първото полугодие.

Дискусионна е и информацията за осиновените животни - само 8 от приемника в Долна Кремена, за който се грижат доброволците от "Animal help” и цели 30 от станалия печално известен временен приемник в Кален.

Предвид големия брой домашни любимци в града и общината, недоумение буди и фактът, че през второто шестмесечие на 2017 г. в общинската хазна са постъпили само 400 лв. от таксата за притежаване на куче, т. е. само 40 души са си я платили. В тази връзка, от докладната става ясно, че няма наложени глоби на недобросъвестни собственици на домашни любимци.

През второто полугодие на 2016 г. в гр. Мездра и в 27-те съставни села на общината бяха кастрирани общо 35 бездомни кучета - 6 в града и 29 в селата. Броят на безстопанствените кучета, уловени от доброволците от "Animal help” на базата на постъпили жалби и сигнали от граждани и настанени в приюта в Долна Кремена, е 24. Същевременно през периода юли-декември 2016 г. в Община Мездра са подадени 5 жалби от граждани за агресивни кучета.

В отчета за същия период на 2017 г. в Мездра и прилежащите 27 села са кастрирани 29 безстопанствени кучета - 23 от приемника в Долна Кремена, 3 от Люти дол, 2 от Люти брод и 1 от Боденец.

Същевременно във временните приемници са настанени 36 бездомни кучета в Долна Кремена и 62 в Кален. Наред с това, в Община Мездра са постъпили 3 жалби от граждани за агресивни кучета, или с 2 по-малко спрямо същия период на предходната година.

Съпоставен с данните за второто полугодие на 2016-та, от отчета за второто шестмесечие на 2017-та се налагат следните изводи: броят на безстопанствените кучета не е намалял, а се е запазил същия; броят на кастрираните кучета е по-малък от предходната година; няма нито едно кастрирано животно от приемника в Кален, което означава, че проблемът с овладяването на популацията на четириногите остава нерешен.

Впрочем, за изпълнението на Програмата през второто шестмесечие на миналата година са изразходвани 20 571 лв., а в Проектобюджета на Община Мездра за цялата 2018 г. са заложени средства в размер до... 29 000 хил. лв. Явно и този път става дума за "Отчет на безпомощността", както го определи преди време на една от сесиите на Общинския съвет Генади Събков.