Днес бяха отворени ценовите оферти за санирането на блок "Сердика” (общежитието над гимназията), представени от участниците в обществената поръчка, която бе обявена през април от Община Мездра по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 393 828 лв. Кандидати за изпълнител на обновяването на пететажния панелен жилищен блок са местната строителна фирма "Интерстрой Груп” ЕООД и консорциумът ДЗЗД "Енерджи ефект Мездра”.

Това стана на публично заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите с председател юриста Цветомир Стоев, на което присъстваха представители на средствата за масово осведомяване и упълномощен представител на един от двамата участници в процедурата.

Ценовото предложение на "Интерстрой Груп” ЕООД за изпълнение на инженеринга - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), е на обща стойност 336 007.90 лв. без ДДС или около 403 210 лв. с ДДС. В това число влизат: оферирана цена за изготвяне на техническия проект и осъществяване на авторския надзор - 18 360.90 лв. и за изпълнение на СМР - 317 647 лв. без ДДС или по 119.37 лв./кв.м.

Предложената ценова оферта за инженеринга на сградата от консорциума ДЗЗД "Енерджи ефект Мездра” е 386 643.30 лв. без ДДС или около 463 972 лв. с ДДС. От тях: 20 755.80 лв. е оферираната цена за изготвяне на техническия проект и осъществяване на авторския надзор и 365 887.50 лв. - за изпълнение на СМР или по 137.50 лв./кв.м.

Предстои комисията за разглеждане и оценка на офертите да класира участниците в процедурата и да направи предложение до възложителя на обществената поръчка - Община Мездра, за сключване на договор с класирания на първо място участник.