Кандидати за изпълнител на санирането на сградата на Община Мездра са три дружества - Консорциумът "Енергийно обновяване Мездра" ДЗЗД - София, ДЗЗД "Домум" - Габрово и столичната компания "ПСТ Груп" ЕАД.

В присъствието на представители на средствата за масово осведомяване комисията отвори постъпилите оферти, всяка от които съдържа ценови параметри, техническо предложение и документи за доказване на съответствие с критериите и условията за подбор на изпълнител и лично състоя-ние на кандидатите за участие в процедурата.

Предстои комисията да се запознае с постъпилите оферти и ако бъдат констатирани пропуски в подадените документи, те да бъдат отстранени. Едва тогава ще се извърши оценка на офертите и ще бъдат класирани участниците в процедурата, след което комисията ще направи предложение до възложителя на обществената поръчка - Община Мездра, за сключване на договор с класирания на първо място участник.

Предметът на поръчката включва проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на сградата на Общинската администрация и осъществяване на авторски надзор по време санирането.

Прогнозната стойност на поръчката е 875 890 лв. без ДДС.