Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по районите за планиране - Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

В обособена позиция 1 са републиканските пътища в Северозападен район, в който са областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Отворените оферти са 3 и са на:

  • „БЕЛФРАЙ ТРАФИК ТЕХНОЛОДЖИ“ ДЗЗД, в което участват: БЕЛФРАЙ БЪЛГАРИЯ АД, „Кьозути Солгалтато еш Керешкеделми“ ООД и „Белфрай УТ“ ООД;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ВИА ТРЕЙС“ с участници: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, „ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД;
  • „Сигнализация“ ООД.

В обособена позиция 2 са пътищата в Северен централен район за областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. 3 са отворените оферти.

В обособена позиция 3 са пътищата в Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Отворените оферти са 3.

В обособена позиция 4 са пътищата в Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Отворените оферти са 3.

В обособена позиция 5 са 7 оферти за пътищата в Южен централен район, обхващащ областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

В обособена позиция 6 са отворени 7 оферти pа пътищата в Югозападен район, в който са областите Благоевград, Перник, Кюстендил и София