Административният съд във Враца отмени по протест на Районна прокуратура - Мездра разпоредбата на чл. 8, алинеи 5 и 6 от Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения - общинска собственост, приета от мездренския Общински съвет в края на август м. г. Съгласно приетите тогава изменения и допълнения в Наредбата местният парламент може да предоставя със свое решение спортни обекти и съоръжения, които са общинска собственост, за безвъзмездно ползване на спортни клубове, регистрирани в обществена полза и развиващи дейност на територията на общината.

Според вносителя на протеста прокурор Любен Владинов оспорените текстове противоречат на Закона за физическото възпитание и спорта, поради което се иска тяхната отмяна като незаконосъобразни. Изложени са съображения в подкрепа на направеното оспорване. Твърди се, че в случая приемането на Наредбата е станало в нарушение на чл. 26 и чл. 28 от Закона за физическото възпитание и спорта и че е налице противоречие и с разпоредбите на чл. 50 и чл. 50 а от същия нормативен акт, поради което се иска уважаване на протеста.

Ответникът - Общински съвет - Мездра, е оспорил подадения протест като неоснователен и е изложил съображения по спазване на процедурата по приемане на изменението, както и по съществото на спора. Представено е и писмено становище по делото.

След като е обсъдил доводите на страните и преценил събрания по делото доказателствен материал съдебният състав с председател Юлиян Киров намира, че протестът е основателен. Според магистратите са допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по приемането на изменението на Наредбата, като същевременно двете нови алинеи са приети в нарушение на материалния закон. Ето защо Административен съд – Враца отменя тяхната разпоредба.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.