Отчет за работата на читалището през изтеклия мандат изнесе председателят на Настоятелството Валентин Вълчев. В него той очерта основните моменти в библиотечната дейност, както и най-важните изяви и успехи на седемте художествено-творчески колективи и клубни формации, функциониращи в момента към културната институция: Танцов ансамбъл, Детски танцов състав „Мездренче”, Женски народен хор, Група за стари градски песни „Мездрея”, Литературен клуб „Христо Ботев”, Експериментален театър и Краеведско дружество. Анализирани бяха също организационното и финансовото състояние на читалището.

"Изминалият тригодишен период беше успешен, заяви Валентин Вълчев. Имаше и много трудности, през които читалището премина, но всичко това с една единствена цел: да запазим културата, създадена до нас, да я съхраним и да не позволим политически или икономически условия да попречат читалището да изпълнява своята роля на културен стожер. Благодаря за усилията и положения труд на всички самодейци, за успехите, с които придвижихте читалището още една крачка напред. Затова огромни благодарности и аплодисменти за всички вас, колективите, за проявеното търпение, разбиране, за успехите, постиженията и върховете, които покорихте", каза в заключение Вълчев.

Общото събрание прие отчета за дейността на Читалище "Просвета" през периода 2015-2017 г., доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през мандат 2018-2021 г.

Приет бе и Бюджет 2018, в който са заложени приходи в размер на 142 000 лв. В това число около 110 хил. лв. държавна субсидия и 2000 лв. допълва-ща субсидия от Министерството на културата. Очакваните приходи от такси и членски внос са 9 700 лв., а от концертна дейност и спонсорство - общо 12 хил. лв.

В разходната част на бюджета на читалището за тази година са предвидени около 109 000 лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите и 21 хил. лв. за издръжка на самодейните колективи.

На събранието беше избрано ръководство на Читалище „Просвета” през мандат 2018-2021 г.. В Настоятелството влязоха Валентин Вълчев - председател и членове: Виктория Данкова, Иван Иванчев, Мирослав Гетов, д-р Николай Баев, Никодим Нанов и Петко Котларски, а в Проверителната комисия - Бистра Цолова, Илинка Димитрова и Стефчо Симеонов.

Приет бе и един нов член на мездренското читалище - Поля Драгоева.