От 1 юли ще започне подаването на молби за отпускане на целева помощ за отопление през новия отоплителен сезон 2016/17, информираха в аванс от Дирекция „Социално подпомагане” - Мездра. Крайният срок за подаване на молбите е 31 октомври.

В молбата задължително се посочва видът на ползваното отопление - електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с ток се представя за справка актуален клиентски или абонатен номер.

Условията за получаване на целевата помощ остават същите. Сред тях са кандидатите да имат само едно жилище, да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да нямат спестявания над 500 лв. на член от семейството; да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи; да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот срещу заплащане през последните 5 години на стойност над 3900 лв. или чрез договор за дарение и др.

За миналия отоплителен сезон в Дирекция „Социално подпомагане” са подадени общо 1831 молби за отпускане на целева помощ за отопление от лица и семейства с постоянен адрес в общините Мездра и Роман. Одобрените кандидати са 1573 - 940 от община Мездра и 633 от община Роман. Отказите са 258.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември на текущата година до 31 март догодина. Общият размер на сумата за подпомагане за миналия отоплителен сезон беше 328.60 лв..