Съгласно чл.15 от Правилата за финансово подпомагане на земеделските производители лихвеният процент по кредитите, отпускани пряко от ДФЗ не може да бъде по-нисък от референтния лихвен процент, определен от Европейската комисия за страната и действащ към датата на сключване на договорите за кредит.

През 2019 г. и 2020 г. лихвеният процент, прилаган за инвестиционни кредити, беше в размер на 3%, а в периода 2021 г. – 2022 г. на 2,5%. През 2023 г. годишния лихвен процент е определен на 3%, като референтния лихвен процент за страната ни към 01.01.2023 г. е 1,36 %, а към 31.12.2023 г. нараства до 4.31%. Поради динамиката в покачването на определения за България референтен лихвен процент през предходната година, УС на ДФЗ взе решението размерът на лихвения процент по кредитите да бъде равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка.

Считано от 01.01. 2024 г. референтният лихвен процент за България е 4.91%.