По време на прехода посетителите се запознаха с любопитни факти за начина на хранене и гнездене при лешоядите, както и с негативните фактори за тяхното оцеляване. Благодарение на усилията, които се полагат през последните 15 години в Природен парк "Врачански Балкан" от Дирекцията на парка, Дружеството за защита на хищните птици, СНЦ "Зелени Балкани“ и Фонда за дивата флора и фауна, популацията на белоглавите лешояди беше възстановена и към момента тя наброява 50 птици. При проведени наблюдения в началото на месец август тази година бяха установени общо 13 двойки, от които осем успешно отгледаха по едно малко.


През последните три години нараства броят на успешно гнездящите двойки в района. Ако през 2015 г. е имало само една двойка, през 2016 г. - те вече са били 4, а през 2017 г. - 8. В момента се наблюдават и новосформиращи се двойки, което дава надежда за продължаване на възходящата тенденция при гнезденето на белоглавите лешояди в Природен парка "Врачански Балкан".