Кандидатите трябва да са дееспособни български граждани на възраст от 21 до 68 години, да са с настоящ адрес в община Враца, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психически заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Враца, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Враца и да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Документите, които те трябва да представят, са:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Срокът за подаване на документите е 01.08.23 г. (включително) в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца, на адресгр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6. Подробности за процедурата може да бъдат открити в официалния сайт на Община Враца, на страницата на Общински съвет – Враца, в „Конкурси към ОС Враца“.