Тя обясни, че различните форми на обучение ще дадат възможност на хората да повишат квалификацията си или да придобият нови умения, което е важно за преодоляването на дисбалансите между търсене и предлагане на пазара на труда. Възможностите за надграждане на знанията ще включват обучения на работното място чрез стажове, дуално обучение и специфични обучения за конкретна работа. За хората с ниско ниво на образование са предвидени курсове за ограмотяване и обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Ще бъде създадена и виртуална платформа за електронно обучение, което ще осигури по-добър достъп и възможности на повече хора да надградят уменията си и да станат по-конкурентни на пазара на труда.

Министър Иванка Шалапатова подчерта, че общото повишаване на дигиталните компетенции на работната сила ще превърне България в страна с икономика с висока добавена стойност. „Това е приоритет в нашата политика, защото тя ще доведе до по-високи доходи и повече приходи в системите за социална сигурност“, посочи тя.

Паралелно с развитието на тази политика правителството работи и за привличане на висококвалифицирани граждани от страни, извън ЕС, както и за мотивиране на живеещи в чужбина българи да се завърнат у дома.