След получения сигнал членовете на ОИК - Мездра Костадинка Куртева и Даниел Коловски са извършили проверка на място. След като посетили Секционната избирателна комисия (СИК) и провели разговори с дежурния полицай и с членовете на СИК, те са установили, че на горепосоченото място няма хора, извършващи предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс и на Решение №794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 22, във вр. с чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, ОИК - Мездра счита същия за неоснователен и с Решение №144-МИ/ 03.11.2019 г.

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал с вх. № МИ-19-164/ 03.11.2019 г., подаден от Илиана Михайлова в качеството й на упълномощен представител на Коалиция "БСП за България".

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Междувременно в ОИК - Мездра е постъпил сигнал с вх. №МИ-19-165/03.11.2019 г. от Светлина Стоевска в качеството й на гражданин. В него се твърди, че е извършено следното нарушение на Изборния кодекс: кандидат за кмет на Кметство Горна Кремена и представители на политически сили пречат на изборния процес като разговарят с хората пред избирателната секция (СИК), с цел предизборна агитация.

След получения сигнал членовете на ОИК - Мездра Костадинка Куртева и Даниел Коловски са извършили проверка на място. След като посетили Секционната избирателна комисия и провели разговори с дежурния полицай и с членовете на комисията, те са установили, че на горепосоченото място няма хора, извършващи предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс и на Решение №794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 22, във вр. с чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, ОИК - Мездра счита същия за неоснователен и с Решение №145-МИ/ 03.11.2019 г.

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал с вх. №МИ-19-165/ 03.11.2019 г., подаден от Светлина Стоевска в качеството й на гражданин.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.