Изпълнението на заповедта е възложено на инж. Петя Василева - главен специалист "Техническо обслужване и контрол" в Дирекция "Устройство на територията“. Тя ще осъществява контролните функции за спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията, при издадени въз основа на него разрешения за строеж на улични мрежи и съоръжения на водопроводната и канализационна инфраструктура.

Инж. Василева също така ще извършва проверка при отстраняване на аварии и възстановяване на настилката по уличната мрежа, ще изготвя предписания за констатирани нарушения и отчети за изпълнението.