От началото на годината броят на регистрираните Сдружения на собственици по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ е 41, а сключените договори между Сдруженията и Община Враца за изпълнение на Програмата са 19, информират от общинската администрация. Броят на подадени заявления за интерес и финансова помощ по Програмата към Българска банка за развитие /ББР/ са 18, а броят на регистрираните заявления за интерес и финансова помощ в Регистъра на ББР от началото на годината към този момент са 14.

На 30 юни са подписани и първите 7 договора между Сдружения на собствениците и Община Враца за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Програмата е в размер на 4 млн. лв. за жилищни сгради. Подписаните договорите са за: Ул. „Стоян Кялъчев” № 19, 21; Бул. „Демокрация” № 2; Ул. „Г. С . Раковски” № 15; Ул. „Димитраки Хаджитошев” №29; Бул. „Никола Войводов” № 38; Бул. „Мито Орозов” № 57; Ул. „Алеко Константинов” № 7. Предстой подписване на още 10 бр.

Обявените обществени поръчки по НПЕЕМЖС са за:

-ж.к. „Дъбника”, бл. 124- Има решение за избор на изпълнител, но се обжалва

-ж.к. „Младост” бл. 1; ж.к. „Сениче” бл. 54; бул. „Втори юни” № 70 и ул. „Братя Миладинови” № 10- Обявена процедура за избор на изпълнител на СМР от 21.06.2016 г.-До 20 юли се приемат оферти

На предварителен контрол за инженеринг са:

-Ж.к. „Дъбника”, бл. 36; Ул. „Вежен” № 7, бл. „Чавдар”; бул. „Мито Орозов” № 45; ж. к. „Дъбника”, бл. 144; бул. „Васил Кънчов” № 2А; ж. к. „Сениче”, бл. 74

По програмата „Обновяване на българските домове 2007 – 2013г.“ има обявена поръчка за избор на изпълнител на СМР от 12.04. за ул. „Любен Каравелов” № 1 и ул. „Иванка Ботева” № 9.

До края на 2016 г. трябва да се финализира изпълнението на СМР и въвеждането им в експлоатация на всички блокове, одобрени за безвъзмездно финансиране през 2015 г.

Информационната кампания на Община Враца, която стартира през декември 2015 г. ще продължи през следващите месеци.

В момента тече информационна кампания и прием на документи за многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ – ЕПЖС, ППП, ЕПК, пълзящ кофраж и разновидностите им по инвестиционен приоритет – „Енергийна ефективност в административни жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. До края на декември 2016 г. ще се приемат и документи и по Националната програма за енергийна ефективност за сгради до 36 самостоятелни обекта.

Допустими сгради са:

-Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.

-Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

Допустими дейности за финансиране са:

1.Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

По външните сградни ограждащи елементи:

подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

По системите за поддържане на микроклимата

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обявяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

3.Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;

4.Подобряване достъпа на лица с увреждане;

5.Разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;

6.Разходи за оценка на съответствие на проектите;

7.Разходи за авторски надзор;

8.Разходи за строителен надзор;

9.Разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

10.Разходи, свързани с въвеждането на обекти в експлоатация.

По мярката ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига минимум клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Общинска администрация Враца е подготвила необходимите комплекти документи за кандидатстване по програмата, като всеки заинтересован може да заповяда в стая 34 за повече информация.