© Павел Петров

На сесията бяха одобрени План-сметките за 2023 г. на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания - в размер на 2 308 572 лв. В сравнение с миналогодишните план-сметки предвидените разходи за тези услуги са със 184 181 лв. повече.

ОбС прие Финансов отчет на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за третото тримесечие на т. г., Отчет за изпълнението на Програма "Малки местни инициативи - Мездра 2022" и План за дейността на НЧ "Фар 1927" - с. Лютидол през 2023 г.

Приети бяха също изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината. Промените в наредбата касаят размера на дължимия туристически данък от лица, предлагащи нощувки.

Местният парламент реши да бъде създаден Съвет по въпросите на социалните услуги в община Мездра в състав от 13 души, с председател Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“.

ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства с три проектни предложения по две европейски програми: по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) 2021-2027 г. и по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР 2021-2027 г.

Решено бе да бъде отдадено под наем чрез публично оповестен конкурс помещение за хранително банкиране - столова, на партерния етаж в Комплекс социални услуги на деца и лица с увреждания.

ОбС реши да бъде отпусната от Бюджета на Община Мездра за 2022 г. еднократна финансова помощ в размер на 1 420 лв. на 54-годишния Николай Цековски от с. Лик, служител в ОбП "Чистота", за лечение на онкологично заболяване в Турция.

Мирослав Гетов