Ще бъде дискутиран и Отчет за дейността на "Екопроект" ООД - Враца за последното тримесечие на миналата година - дружество, чиято основна дейност е поддържане и експлоатация на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци край врачанското село Косталево.

Местният парламент ще обсъди още издаване на запис на заповед от Община Мездра в полза на Държавен фонд "Земеделие” за обезпечаване на авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на Проект "Реконструкция на части от уличната мрежа в гр. Мездра”.

Ще бъдат разгледани предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОбПФ) за възстановяване правото на собственост в съществуващи стари реални граници на имот (пасище, мера) в местността "Смильовец" в землището на село Типченица, както и План за заседанията на Общинския съвет през първото тримесечие на тази година.

Януарската сесия на Общински съвет - Мездра е в понеделник, 29 януари, от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".