Вземането на окончателно решение за кредита беше предшествано от две гласувания. При първото, което бе своеобразен наказателен вот срещу кмета на общината, предложението на вносителя не получи достатъчно подкрепа в пленарната зала. "За" бяха само 7 от присъстващите на заседанието 18 съветници - 5-ма от БСП, Десислава Костова (независим) и Мирчо Мирчев ("Либерален алианс"), а представителите на ПП ГЕРБ, АБВ и "Народен съюз" не гласуваха.

Николинка Кътовска (АБВ) предложи решението да бъде прегласувано, за да не бъде наложена финансова корекция на Община Мездра от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. заради неизпълнението на проекта - санкция, която ще трябва да плаща следващия кметски екип.

Това предложение беше подкрепено от съветниците от ГЕРБ. При прегласуването ползването на кредите от Фонд "ФЛАГ" събра 14 гласа. "За" бяха съветниците от ГЕРБ, АБВ и БСП, Десислава Костова (независим) и Мирчо Мирчев ("Либерален алианс"), а тримата представители на "Народен съюз", както и Катя Йотова (независим), отново не гласуваха.

Известна колизия имаше и при обсъждането на доклада на временната комисия за определяне на критерии, документи и договор за възлагане на контрол за избор на контрольор в "МБАЛ - Мездра" ЕООД. Кметът Събков изрази принципно несъгласие относно процедурата за избор на контрольор на общинската болница с мотива, че такъв не е необходим. Според него проблемът на здравното заведение не е в контрола, а в липсата на достатъчно средства, отпускани по клиничните пътеки.

Срещу това становище се обявиха единодушно от ГЕРБ, АБВ и "Народен съюз". В тази връзка д-р Ивайло Тодоров (ГЕРБ) заяви, че контролът от страна на Общинския съвет върху дейността на болницата от години се възпрепятства - умишлено или не - от нейния управител д-р Илиана Михайлова и от Общинската администрация. Според него липсва каквато й да е комуникация между ръководството на това дружество и неговия принципал - Общинския съвет.

Ето защо, според д-р Тодоров, МБАЛ Мездра "определено има нужда от контрольор, защото болницата не се управлява добре, а това е така поради липсата на ефективен контрол върху нейната дейност".

Председателят на Общинския съвет Яна Нинова (ГЕРБ) подчерта, че изборът на контрольор в МБАЛ Мездра е продължение на предходно решение на местния парламент, което съветниците просто изпълняват.

Д-р Митка Лечева (БСП) каза, че няма нищо против назначаването на контрольор, но според нея това няма да реши проблемите на болницата, която "загива откъм персонал - няма доктори, няма медицински сестри, няма акушерки".

Критични забележки относно кадровата обезпеченост на МБАЛ Мездра изказаха Мирослав Аспарухов (АБВ) и Ивайло Тошев (ГЕРБ).

В хода на дискусията стана ясно че бъдещият контрольор на болницата ще получава 40% от месечното трудово възнаграждение на управителя на дружеството, което е регламентирано от закона.

В крайна сметка с 16 гласа "за", при двама негласували - Наталия Христова и д-р Митка Лечева (БСП), Общинският съвет утвърди представените в доклада на временната комисия документи за избор на контрольор в МБАЛ Мездра - обява, заявление за участие, декларация за несъвместимост и договор за възлагане на контрол.

Същевременно местният парламент възложи на кмета на общината да публикува в срок до 14 март обявата на сайта на Община Мездра.

След изтичане на крайния срок за подаване на документи, комисия в състав ръководителите на групите общински съветници трябва да изготви списък с кандидатите, отговарящи на изискванията, и в срок до 25 март да внесе за разглеждане в Общинския съвет докладна записка за избор на контрольор в "МБАЛ - Мездра" ЕООД.