Ще бъдат дискутирани също приемане на решения за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на общината през тази година, даване на съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на мултифункционален камион и на контейнери за смет за нуждите на община Мездра, както и доклад за дейността на "Екопроект" ЕООД - Враца.

Местният парламент ще проведе избор на заместник-председател на Общинския съвет и на председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности и ще утвърди промяна в състава на Постоянната комисия "Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права".

Останалите точки в дневния ред са:

* Определяне на упълномощен представител на Община Мездра за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца;

* Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на три еднофамилни жилищни сгради в м. "Мишковото" в землището на гр. Мездра;

* Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на депо за съхранение на скални блокове от врачански варовик в м. "Бубарник" и "Тихова глава" в землището на с. Горна Кремена.

Февруарската сесия на Общински съвет - Мездра е във вторник от 16.00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца”.