Административен съд - Видин е установил две нарушения в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата по проект "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинската администрация в гр. Мездра", с възложител Община Мездра.

В раздел II "Изисквания към участниците", б. "Б" Критерии за подбор, т. 5, подточка 3 от Документацията за участие в процедурата е посочено, че участникът следва да притежава следните валидни сертификати, едно от които е Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват строителство. същият сертификат е посочен и в т. 4.3, раздел III.1.3 "Технически и професионални възможности" от Обявлението за поръчката от 15.12.2016 г.

По така откритата процедура, възложителят, с разяснение изх. №91.00-24/25.01.2017 г., публично достъпно в Профил на купувача - http://download.mezdra.bg/uploads/2017/01/25012017155918.pdf, в отговор на запитване, постъпило от страна на участник в процедурата, е посочил, че "при изписване наименованието на стандарта е допусната явна техническа грешка и е вписана "система за управление на околната среда", вместо "система за управление на здравословните и безопасни условия на труд", посочено е още, че "Участниците следва да впишат наличието на изисквания сертификат в Част IV "Критерии за подбор", раздел Г "Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, след изписването на сертификата за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или по-актуален или еквивалнтен с обхват строителство".

На 26.01.2017 г. е допусната поправка в обявлението за изменение или за допълнителна информация, като е променен текстът в раздел IV.2.2 "Срок за получаване на оферти или заявления за участие и раздел IV.2.7 "Условия за отваряне на офертите".

Така описаното е прието от административния съд за нарушение на чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр.с чл. 59, ал. 3 ЗОП, тъй като даденото разяснение е довело до промяна както в кръга на заинтересованите лица, поради нововъведеното условие в обявлението и документацията за участие, така и до изискване на други документи за доказване съответствието с поставените критерии за подбор, освен посочените в ЗОП.

В съответствие с чл. 2, ал. 2 ЗОП, при възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка. Съгласно чл. 59, ал. 3 ЗОП, възложителите нямат право да изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в този закон.

Следващото нарушение се изразява във формулиране на незаконосъобразна методика за оценка, в противоречие с чл. 70, ал. 7, т. 1 и т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 33, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Съгласно чл. 70, ал. 7, т. 1 и т. 2 ЗОП, в документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва: 1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации; 2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите. В съответствие с чл. 33, ал. 1, изр. второ от ППЗОП, пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите.

В документацията за обществената поръчка са дефинирани девет броя критични точки, по които следва да се предложат решения от участниците в процедурата. Предложената скала за оценка на съответния показател използва термини като "аргументирани", "не добре аргументирани", "адекватни" и "неадекватни". При тълкуване на разпоредбите на чл. 70, ал. 7, т. 1 и т. 2 ЗОП се установява, че законодателят е въвел императивно изискване методиката за оценка на офертите да съдържа точни указания за оценяване, което създава гаранция, че участниците разполагат предварително с достатъчна информация относно параметрите и начина на оценяване, която информация им е необходима с цел представяне на оферта, която да получи най-добро класиране.

Показателите следва да са със стриктно формулирано съдържание и с оглед степента на съответствие, да са определени точни указания за тяхното оценяване. Изводът на Административния съд, че така утвърденият механизъм за оценяване не осигурява обективно оценяване на офертите, дава неограничена свобода на оценителната комисия при присъждане на точките в нарушение на чл. 70, ал. 7, т. 2 ЗОП и не да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение на офертите, в нарушение на чл. 70, ал. 7, т. 1 ЗОП. Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите с оглед императивната забрана на чл. 33, ал. 1 ППЗОП.

Описаните нарушения на ЗОП са квалифицирани като нередност по т. 9 "Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие” от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции и по реда на ЗУСЕСИФ (Наредбата), за всяко от тях е определен размер на финансовата корекция 10%, като е определен общ размер 10%.

За всяко едно от установените две нередности по т. 9 от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата, Административният съд е определил финансова корекция в размер на 10%, за което е изложил конкретни мотиви, като в съответствие с чл. 7 от Наредбата, за установените нередности е определил една обща финансова корекция в размер на 10%.

Предвид горните разпоредби законосъобразно е определена финансова корекция в размер на 104 724, 74 лв., поради което оспореното решение е законосъобразно. Оплакванията в жалбата, според първоинстанционния съд, са неоснователни. Решението е издадено в съответствие с материално-правните разпоредби, административно производствените правила и целта на закона, както и в предписаната от закона форма.

Същевременно Община Мездра е осъдена да заплати на МРРБ сумата от 4 292,70 лв., представляваща деловодни разноски.

В законоустановения 14-дневен срок Община Мездра е обжалвала решението на Административен съд - Видин пред по-горна инстанция. С Решение №4469/ 26.03.2019 г. Върховният административен съд е оставил в сила решението на Административен съд - Видин и е осъдил Община Мездра да заплати на МРРБ сумата от 4 292,70 лв., представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.