Чрез изпълнението на проекта ще се осигури ефективно функциониране на ОИЦ – Враца, което ще допринесе за повишаване на видимостта и комуникацията за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и ще се популяризират постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, което от своя страна ще способства за повишена прозрачност на изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство.

През годините ОИЦ-Враца доказа своята роля в популяризирането на фондовете на ЕС. Той е разпознаваем и работи активно с местните администрации, бюрата по труда, регионалното управление по образование, филиалите на университетите, образователните и младежки институции в област Враца, така че информация относно възможностите за финансиране от европейските фондове да достига до всички потенциални бенефициенти, включително младите хора. ОИЦ-Враца е част от Мрежата от 27 ОИЦ в България и е един от факторите, който допринесе за успешното изпълнение на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г.

ОИЦ-Враца работи в тясно сътрудничество с центровете „Европа директно” и в координация с Юръп Ентърпрайз, Глобални библиотеки, Националната селска мрежа, Националната рибарска мрежа, Местните инициативни групи и Местните инициативни рибарски групи на териториата на ОИЦ-Враца, Мрежата на служителите по информация и публичност на програмите, „Хоризонт Европа“ (рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г.) и Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Информационният център си партнира с регионалните медии и поддържа редовни рубрики в електронните медии.

Експертите от ОИЦ – Враца участват в експертния състав (звеното за медиации и звеното за публични консултации) към Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.

През новия програмен период ОИЦ-Враца предоставя пълен и безплатен достъп до информация и/или насоки за използването й на заинтересованите лица във връзка с всички процедури и програми, свързани с енергийната ефективност, енергийното обновяване на сградния фонд в изпълнение на Реформа C4.R5: „Обслужване на едно гише“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Експертите от ОИЦ - Враца са ангажирани и с осигуряването на информационна подкрепа за програмите на пряко управление от ЕК - Фонд за иновации, Хоризонт, LIFE, Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Creative Europe, Механизъм за свързване на Европа и Еразъм +. Осигурява информация и за функционалностите на електронното приложение към „Официалния вестник” на ЕС - Tender Electronic Daily, както и информация за публикуваните обявления за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на ЕС.