На 1 юли между Община Враца и Министерството на труда и социалната политика бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който Община Враца стартира изпълнението на проект "Стимул за ранно детско развитие”, информираха от пресцентъра на общинската администрация.

Проектът е на обща стойност 658 200 лв. и се реализира по Схема за безвъзмездна финансова помощ на ОП "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Той е с продължителност 29 месеца като крайният срок за приключване на дейностите е 31 декември 2018 г.

Общата цел на проект "Стимул за ранно детско развитие” предвижда превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата на община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие.

Специфичните цели на проекта са:

  • Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа;
  • Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;
  • Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;
  • Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;
  • Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 години, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители;
  • Повишаване информираността на местната общност относно възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20120 за подкрепа на ранното детско развитие.

По проекта ще се предоставят услугите:

• "Ранна интервенция на уврежданията“;

• "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“;

• "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“;

• "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“;

• "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ – групи за Лятно училище;

• "Семеен център за деца от 0 до 3 години“.

В предоставянето на услугите ще бъдат ангажирани много и различни специалисти като: рехабилитатор/ кинезитерапевт, логопед, специален педагог, начални педагози, социални работници, педиатри, гинеколог, стоматолог, медицински сестри, акушерка, психолози, юрист, медиатори и др.

Услугите ще се реализират, както в Общностния център за деца и семейства, така и чрез мобилна работа в населените места на общината, чрез закупения специализиран автобус.

До няколко дни ще се сформира екип за управление на проекта и ще се премине към процедура по избор на изпълнители на услугите и подборна персонала.