Целевите групи са:

- Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

- Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

- Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

- Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

- Скитащи и бездомни лица;

- Лица от уязвими групи – граждани на трети страни.

Проектът се реализира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Полученото финансиране е в размер на 495 763,20 лв., а срокът за неговото изпълнение е до 30.09.2025 година.