От петте критерия за оценка на финансовото състояние на общините по Закона за публичните финанси, Община Видин е отговаряла на три от тях: задължения за разходи по бюджета, просрочени задължения и осреднено равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства. Така през месец декември 2017 г. Министерство на финансите одобрява, приетия с решение на Общински съвет Видин, План за финансово оздравяване на Общината. Съобразно Плана, на Община Видин е предоставен от централния бюджет временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лв., в който е включен и отпуснатия през 2015 година от правителството заем в от 2 000 000 лева. С него са разплатени всички наложени запори на общината.

В края на 2017 г. е получен първият транш от 2 959 245 лв., предназначен за погасяване на просрочени задължения към доставчици, като по този начин процентът на задълженията от 18,2% спада на 6%. До края на този месец се очаква да бъде предоставен и вторият транш от временния безлихвен заем в размер на 1 040 755 лв., с цел изпълнение на заложените в плана за финансово оздравяване дейности.

Огнян Ценков поясни, че към 31 декември 2017 г. задълженията на Община Видин са в размер 13 500 000 лв., което представлява 13,2% и не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Така крайдунавската община вече е изпълнила първия критерий за оценка на финансовото й състояние по Закона за публичните финанси. "Данните към края на 2015 г., началото на моя мандат и сегашните резултати показват, че задълженията са намалели от 21 000 000 лв. на 13 500 000 лв.”, каза Ценков. Той добави, че с увеличаване събираемостта на приходите от месни данъци и такси, за две години със собствени средстваса разплатени просрочени задължения в размер на 7 500 000 лв.

Огнян Ценков обобщи: "Това е успехът, който постигаме ние, гражданите и реалния сектор, реализирайки добра финансова политика, за да убедим правителството, че вървим в правилната посока и Община Видин успява да се справя с финансовите трудности, успешно да финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови, и да полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата, повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на хората.”