Преброяването ще се извърши в периода март – юни 2024 г. и ще бъде реализирано от представители на общината и организации за защита на животните, юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси.

Кандидатите за участие трябва да представят диплома за завършено подходящо образование и документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.