Основната цел на проверката е установяване на съответствие с изискванията на следните закони и наредби:

Закон за местните данъци и такси: Гарантиране на правилното прилагане на данъчните регулации и такси.;

• Закон за нотариусите и нотариалната дейност: Съответствие с правилата на нотариалната практика и процедури.;

• Закон за гражданската регистрация: Обезпечаване на точност и пълнота на гражданската регистрация, включително вписване на раждане, брак и смърт.;

• Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението: Спазване на правилата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Комплексната проверка ще бъде извършена по график през периода 22 ноември - 8 декември 2023 г. Тя е предприета с цел укрепване на прозрачността и ефективността на управлението в Община Мездра. Вярваме, че този процес ще подобри качеството на обслужване на гражданите и ще спомогне за създаването на по-добри административни практики.