Актуването на Дома на железничаря като частна общинска собственост е породено от заявеното намерение от страна на Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 г., приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", процедура BG 16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони", за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на железничаря. Въпросното предложение ще бъде разгледано на днешната извънредна сесия на Общински съвет, свикана по искане на кмета на Мездра Генади Събков.

В проекта за решение Събков предлага Общинският съвет да го упълномощи, в качеството му на представящ Община Мездра като бенефициент по ОПРР 2014-2020 г., приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", процедура BG 16RFOP001-2.002 "Енергийна ефективност в периферните райони“, да декларира, че за срок най-малко 5 години след приключване и верификация на разходите няма да се променят функциите, предназначението и собствеността на сградата, обект на интервенция.

В случая не е ясно как Община Мездра ще гарантира, че сградата на Дома на железничаря няма да промени своите функции, предназначение и собственост през следващите 5 години след приключване на проекта, при условие, че de jure тя е собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.

От ръководството на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД заявиха, че нямат абсолютно никаква представа за действията, предприети от Община Мездра за промяна статута на имота в частна общинска собственост и ще извършат незабавна проверка по случая.