Във всяка от 13-те многофамилни жилища са изпълнени по три енергийно спестяващи мерки, което намалява топлинните загуби и снижава разходите за отопление и охлаждане средно с около 63-65%. По този начин сградите преминават в енергиен клас "С" с устойчиво потребление на енергийни носители, което повишава стандарта и качеството на живот на 74-те домакинства. Годишно се намаляват и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух с 343,8 тона/CO2, което пък подобрява качеството на околната среда в града.

В голямата си част сградите, обект на интервенция, са 2-етажни, 3-етажни и 4-етажни, строени преди повече от 30 години със стоманобетонни плочи и единични тухли. Някои от тях са частично обновявани със сменена дограма на фасадите или положена изолация по външната повърхност. Отоплението им е с индивидуални газови котли, електричество и печки на дърва.

Сега, освен с въведените мерки за енергийна ефективност, сградите са и с подобрен достъп на лица с увреждания в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.