Община Мездра обяви две обществени поръчки за инженеринг - проектиране, доставки, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор, за обновяване на 6 многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност.

Първата обществена поръчка е разделена в три обособени позиции - тя е за саниране на блоковете "Леденик” 1, 2 и 4. Общата прогнозна стойност за енергийното обновяване на трите блока е 1 665 834.72 лв.

Другата обществена поръчка е за инженеринг на жилищните блокове 2, 5 и 6 в кв. 101. Тя е на обща стойност 2 105 570.84 лв. и също е разделена в три обособени позиции.

Предметът на поръчката по отделните обособени позиции включва разработване на работен проект за нуждите на обновяването на сградата, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност.

За всяка обособена позиция се подават отделни оферти. Критериите за възлагане на обществената поръчка са пет, като с най-голяма тежест е предложената цена от кандидатите. Следват: работната програма за изпълнение на СМР, предложеният срок на изпълнение на СМР, организация за изпълнение на инвестиционното проектиране и предложеният срок на проектиране.

Крайният срок за подаване на офертите е 17.00 ч. на 15 август. Отварянето на офертите ще стане да другия ден в сградата на ОбА, съответно от 10.00 и от 13.30 ч.

През април Община Мездра обяви още една обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност - за санирането на блок "Сердика” (общежитието над гимназията). Тя е на обща стойност 393 828 лв. Кандидати за изпълнител на инженеринга на пететажния панелен жилищен блок са две строителни фирми. Изпълнителят ще бъде определен идната седмица - на 28 юли от 10.00 часа, когато ще заседава Комисията по офертите.