Сред изискванията, които трябва да притежават кандидатите за заемане на длъжността "Секретар на Община Мездра", са да имат минимална степен на завършено образование - магистър, като предпочитана специалност или област, по която е придобито образованието, са публична администрация или икономическа специалност. Изискват се и поне 4 години професионален опит или минимален ранг III младши ранг.

Конкурсът ще се проведе в два етапа: Защита на концепция за стратегическо управление на тема: "Стратегическо управление на Общинска администрация - Мездра" и интервю. Разработената концепция трябва да бъде с обем до 10 печатни страници, да е поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Концепцията може да бъде представена лично или чрез упълномощен представител.

Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Мездра всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17.00 ч. Крайният срок за подаване на документите е 16:30 часа на 10 май (вторник) 2017 г.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на официалния сайт на Община Мездра: www.mezdra.bg