Публичното обсъждане на Проектобюджет 2018 се организира от Община Мездра на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Мездра, и в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мездра.

В тази връзка кметът на Мездра Генади Събков кани гражданите на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, юридически лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на Проектобюджета на Община Мездра за 2018 г. и в представянето на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през тази година.

Материалите за обсъждането са публикувани на официалната интернет страницата на Община Мездра, в секция “Финанси”.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджета за 2018 г. може да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.