Тази година е изработена нова процедура, определяща целевите групи, имащи право да ползват услугата „топъл обяд”. Към утвърдените до сега целеви групи , са допълнени още две - скитащи и бездомни лица и лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.

Вторият проект е по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Укрепване на общинския капацитет”. Реализирането на този проект ще подкрепи реформирането на системата на социалните услуги, чрез развитие на общинския капацитет и предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ.

Третият проект, по който община Мездра кандидатства, е директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Реализирането на този проект ще осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и пандемични ситуации. Специфична цел на процедурата е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, стимулиращи достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи. В проекта се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение, подобряване на достъпността и за хората с увреждания.