На базата на събраните доказателства по делото, Административен съд - Враца намира, че при провеждане на обществена поръчка възложителят - Община Мездра, е допуснал пет нарушения на Закана за обществените поръчки (ЗОП), които се квалифицират като нередност по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ):

* Въведено е като изискване към участниците в обществената поръчка за саниране на сградата на ОУ "Христо Ботев" - Мездра: "да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката, както следва: I група минимум трета категория…" Според съда, това условие дава предимство или необосновано ограничава участието на стопански субекти, което е в нарушение на чл. 2, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОП.

* Въведено е изискване към участниците за застраховка "Професионална отговорност", която да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. С това Община Мездра необосновано и незаконосъобразно е завишила изискването за минимално покритие по отношение на застраховката "Професионална отговорност", с което е допуснато нарушение на чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Последното е прието за съществено и с финансов ефект - блокира се излишен финансов ресурс на желаещите да подадат оферти.

* Въведено е условие проектантите по части „електро-“, „пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „управление на отпадъците“ и „ОВК“ да са лица „инженери“, притежаващи ППП по ЗКАИИП или еквивалент. Това изискване също е със завишен характер, като са възпрепятствани от участие оференти, разполагащи с персонал от проектанти, с различна от посочената професионална квалификация, напр. „архитекти“, а това е в нарушение на чл. 2, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОП.

* Въведено е изискване участниците да притежават "Сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007" или еквивалент с обхват строителство, което условие не е въведено като задължително изискване за доказване на предприети мерки за осигуряване на качество или за опазване на околната среда и представлява нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 59, ал. 3 и чл. 64 от ЗОП и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

* Въведена е незаконосъобразна методика за оценяване на офертите по показател "Работна програма", която не дава ясни указания за начина на оценяване на офертите, съдържа противоречия и не допринася за избор на икономически най-изгодното предложение за изпълнение на поръчката. Така, както са заложени, показателите са количествено неопределими и същевременно не гарантират на възложителя, че ще получи възможно най-добри условия и не допринасят за избор на най-доброто предложение, което е нарушение на чл. 2, ал. 1 и ал. 2, вр.чл. 70, ал. 7, т. 2 и т. 3, б. „б“ от ЗОП и чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Административен съд - Враца

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Мездра срещу Решение №РД-02-36-501/15.04.2019 г. на зам.-министъра и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ОСЪЖДА Община Мездра да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 1 402,27 лева, представляваща адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяване на страните по делото.

Това е поредната финансова корекция, наложена на Община Мездра при изпълнението на проекти по ОП "Региони в растеж". В края на месец март ВАС остави в сила решението на Административен съд - Видин, с което първоинстанционният съд отхвърли жалбата на Община Мездра против решение на заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на ОПРР, с което на Община Мездра беше наложена финансова корекция в размер на около 105 хил. лв., представляващи 10% от допустимите разходи по договор, сключен с Консорциум "Енергийно обновление Мездра" във връзка с реализацията на проект "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинската администрация в гр. Мездра".