Градоначалникът предлага краткосрочният общински дълг да бъде поет като Община Мездра сключи договор за кредит с Фонд ФЛАГ. Срокът за неговото погасяване е до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Като източници за погасяване на главницата са посочени плащанията от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, която е в размер на около 1,3 млн. лв., и/или от собствени бюджетни средства. Максималният лихвен процент е шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4.083%, а други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

Кредитът ще бъде обезпечен като се учреди залог върху вземанията на Общината по договора за безвъзмездна помощ от ОПРР 2014-2020 г., както и чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мездра.

Съгласно чл. 16 от Закона за общинския дълг, предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

В предложението на кмета на Мездра обаче липсват погасителна схема и влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Въпросът за поемането от Община Мездра на краткосрочен общински дълг в размер на 357 126 лв. ще бъде разгледан на предстоящото в четвъртък, 28 февруари, от 16:00 часа редовно заседание на местния парламент.