© Община Мездра

Арх. Костов е в пенсионна възраст. Бил е главен архитект на Община Враца в средата на миналото десетилетие, а през мандат 2011-2015 г. е заемал длъжността началник отдел "Устройствено планиране и контрол по строителството" в същата администрация.

© Община Мездра

Новият главен архитект на Община Мездра е назначен без конкурс, в нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Според чл. 5, ал. 2 от ЗУТ главните архитекти на общините се назначават по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс, като в комисията по конкурса участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България. Нормата е императивна, а редът е специален по отношение на общия ред за назначаване, предвиден в Закона за държавния служител, затова го дерогира (частично отменя).

В случая тази процедура не е спазена, тъй като Община Мездра не е обявила конкурс за заемане на въпросната вакантна длъжност. При това положение назначаването на нов главен архитект без конкурс чрез преназначаване е незаконосъобразно. За което би трябвало да се самосезират компетентните органи, включително Камарата на архитектите в България.

© Община Мездра

Незаконосъобразното назначение на арх. Костов е поредният случай, в който кметът Генади Събков пренебрегва законоустановените принципи за осигуряване на реална конкуренция в Общинската администрация, основана на професионални качества.