© Община Козлодуй

По инициатива на еколозите на Община Козлодуй и със съдействието на „Булекопак” АД, през 2023 година в Козлодуй бяха проведени обучителни срещи с ученици от началните класове, като основните теми на обучението бяха свързани с това как да разделяме отпадъците си, използвайки жълтите и зелени контейнери и защо е необходимо да го правим.

Основно задължение на общините е да осигурят събирането на опасните отпадъци от домакинствата. От 2018 г. в община Козлодуй успешно функционира Национална система за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, посредством посещение на Мобилен пункт за опасни отпадъци.

С цел прилагане на мерки за опазване на околната среда, като част от предвидените за изпълнение дейности в Общински екологичен календар за 2024 г, на 14.05.2024 г., предстои пролетна кампания на мобилния събирателен пункт на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ”, за приемане за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата, генерирани на територията на общината, в която може да се включи всеки гражданин, като прегледа, отдели и предаде своите опасни отпадъци.