1 140 килограма хартия също бяха предадени за оползотворяване. В сравнение през 2021 година е предадена 1 760 килограма хартия.

Пластмасовите отпадъци, които се събират в администрацията през 2022 година са били 20 килограма, а през 2021 година 80 килограма. Всички видове отпадъци са предадени на лицензирани фирми безвъзмездно.

В сградата на община Козлодуй са разположени на няколко места кошове за хартия и пластмаса, за използвани батерии, в кметствата също има подобни.

Напомня се на гражданите, че хартията и пластмасата се изхвърлят в жълтите контейнери за разделно събиране на отпадъци. Пластмасови капачки от бутилки могат да се събират в метални сърца, които също са разположени на ключови места в Козлодуй.

Излезлите от употреба черни и цветни метали, акумулатори, бяла техника, хартия, пластмаса, найлон, стъкло и ПЕТ (пластмасови бутилки) се предават, складират и рециклират на площадката на „Унитрейд“ намираща се в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ №62 до III стопански двор, в работно време от 8:00 до 17:00 с почивен ден неделя.

Мобилният пункт за опасни отпадъци, който посети Козлодуй в края на месец април е приел от гражданите общо 36 кг. опасни битови отпадъци, от които: 7 кг. киселини, 18 кг. бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, 4 кг. перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, 7 кг. цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти.
Следващото посещение на пункта ще бъде на 10 октомври, 2023 (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. на паркинга пред сградата на общината.