Освобождават се също от такса битови отпадъци собственици на нежилищни имоти, както следва:

- субекти, осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват дейност на територията на община Челопеч, извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места, отговарят на всички законови изисквания за извършване на дейността и нямат задължения към Общината за предходни години.

Субекти, осъществяващи дейност по Търговския закон, които развиват дейност на територията на община Челопеч, извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност, имат разкрити до 20 постоянни работни места, отговарят на всички законови изисквания за извършване на дейността и нямат задължения към Общината за предходни години се събират такси за технически и административни услуги в размер на 50% от определените в раздел V от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Заложени са средства в бюджета на общината за създаване на условия за развитие на малки и микро предприятия посочени в чл.3 ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия за предприятия със седалище и адрес на управление на територията на Община Челопеч.

В община Челопеч развива дейност едно голямо чуждестранно предприятие - Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, за добив и преработка на медно-златни руди от находище Челопеч. Други стопански субекти са микро предприятия.

Баланс на земеделска земя са ниви - 8 000 дка, ливади - 14 000 дка, пасища мери - 5 500 дка, а демографският профил е разпределен в население в трудоспособна възраст: 450 жени и 662 мъже.

На територията функционират три учебни заведения с отлична материална база и сграден фонд: Общинска детска градина, Основно училище и Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение.

В района на Челопеч има и отлични предпоставки за развитие на туризма.