Кой са по-важните моменти в данъчната кампания тази година?

Облекчаване на документите, които се представят при ползване на данъчни облекчения за млади семейства, за деца и деца с увреждания. Данъчно облекчение за млади семейства - отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг, съпруга, че същият няма да ползва данъчното облекчение. Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни. Променя се редът на облагането на паричните и предметни награди които не са хазартни- от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба на стойност до 30 лева. Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 560 лева. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019 година е 400 лева, повишен с 50 лева.Максимален месечен размер на осигурителния доход 3000 лева. (2600 през 2018).

Какво е важно да знаят хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др) и не са регистрирани като самоосигуряващи по смисъла на КСО, дължат месечно по 22, 40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход– 560 лева , заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25- то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Така например здравната вноска за януари трябва да се внесе най- късно до 25 февруари. Декларацията за дължими данъци по чл. 55 , ал.1 от ЗДДФЛ ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.

Плащането на данъци и осигурителни вноски става по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета по интеренет. Без такси е плащането с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС - терминалите в офиса.За улеснение на нашите клиенти в офиса са разкрити 4 банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията, поясни Анушка Вълова.

До 30 април се подава декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне, 1 април (31 март е неделя) е срокът за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци, декларациите се подават само по електронен път с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място- или в НАП, или в териториалното бюро на НСИ.