През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Участието на Областна администрация – Враца в гореспоменатата концепция е още една възможност за съвместна работа със заинтересованите страни с оглед изпълнение на пряко вменените в чл. 140, ал. 5 от Закона за водите правомощия на областните управители, а именно организирането, координирането и извършване на дейности по почистване на речните легла, находящи се извън границите на урбанизираните територии.