Първото заседание на местния парламент е свикано на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Учредителната сесия ще протече при следния дневен ред:

1. Откриване на заседанието и обявяване състава на новоизбрания Общински съвет и на избраните Кмет на Община Мездра и Кметове на Кметства.

2. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, Кмет на Община и Кметове на Кметства.

3. Определяне численост и състав на комисия за избор на Председател на Общински съвет - Мездра.

4. Избор на Председател на Общинския съвет.

5. Определяне численост и състав на комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.